Deklaracja dostępności

Loading
loading..

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Gminne Centrum Kultury w Dobroszycach przy ul Parkowej 14, zobowiązuje się zapewnić dostępność swoje strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej o adresie:
https://gckdobroszyce.pl
Data publikacji strony internetowej 20.12.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w związku z publikacją treści multimedialnych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Oświadczenie sporządzono dnia 04.01.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za stronę internetową: Monika Zdobylak pod adresem mailowym: dyrektor@gckdobroszyce.pl
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA


Do budynku prowadzą dwa wejścia.
Wejście główne posiada podjazd dla wózków inwalidzkich (wejście główne od strony ulicy) .
Sekretariat znajduje się na parterze po prawej stronie.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Obok budynku GCK jest dostępny parking.

Do budynku GCK przez wejście główne można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W jednostce nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

W GCK nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background