O nas

Loading
loading..

Gminne Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie Uchwały z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny, Ustawy  z dn. 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Ustawy z dn. 27 czerwca 1997 o bibliotekach oraz statutu Gminnego Centrum Kultury. 10 lipca 2003 roku, na mocy Uchwały Nr IX – 38/2003, Gminnemu Centrum Kultury nadano imię Anny Sojko, tragicznie zmarłej dyrektor GCK i kierownik biblioteki przed włączeniem jej w struktury GCK.

Siedziba Gminnego Centrum  Kultury im. Anny Sojko znajduje się w Dobroszycach, przy ul. Parkowej 14, a obszarem jego działania jest Gmina Dobroszyce. W skład Gminnego Centrum Kultury wchodzi Gminna Biblioteka Publiczna (znajduje się ona w budynku GCK) oraz dwie filie biblioteczne: w Łuczynie i w Dobrzeniu. GCK administruje ponadto świetlice wiejskie: w Bartkowie, Białym Błocie, Dobrej, Dobrzeniu, Łuczynie, Malerzowie, Mękarzowicach, Miodarach,  Nowicy, Nowosiedlicach, Sadkowie, Siekierowicach i Strzelcach.

Podstawowym, statutowym celem działalności Gminnego Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach jest animowanie i upowszechnianie kultury, sportu i czytelnictwa  na terenie Gminy Dobroszyce. Do szczegółowych zadań GCK należą:

W zakresie kultury:DSC_0402
– rozpowszechnianie, rozbudzanie i rozwijanie potrzeb                   i zainteresowań kulturalnych środowisku lokalnym;
– tworzenie warunków dla rozwoju i wspierania amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
– tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, tradycji ludowych regionu, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
– organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych, masowych            i okazjonalnych;
– organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez prowadzeni kół zainteresowań,                                  klubów i specjalnych kursów – zgodnie z potrzebami środowiska;
– organizowanie koncertów, przeglądów, wystaw i konkursów;
– rozbudzanie i rozwijanie inicjatyw środowiskowych w zakresie kultury.

W zakresie bibliotekarstwa:
– gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;

– obsługa użytkowników, w tym: udostępnianie zbiorów bibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjnej;- rozbudzanie i rozwijanie potrzeb i zainteresowań czytelniczych;
– współdziałanie z bibliotekami i instytucjami upowszechniania kultury z innych miejscowości w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców gminy.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

W zakresie sportu:
– współpraca z organizacjami sportowymi w stwarzaniu warunków do rozwoju sportu masowego i organizowania imprez sportowych;
– merytoryczny nadzór nad drużynami sportowymi działającymi na terenie gminy Dobroszyce.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background