REGULAMIN GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBROSZYCACH

Loading
loading..

REGULAMIN GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBROSZYCACH

 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Dobroszycach służy rozwijaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych                          i kulturalnych.
 2. Podstawą do zapisania czytelnika do biblioteki jest udostępnienie danych osobowych. Dane Osobowe są zapisywane i przechowywane w bazie biblioteki (zgodnie z ustawą z dnia
  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr. 133, poz. 883 z póź. zm). Dane wykorzystywane              są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych
  z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych zbiorów bibliotecznych.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawienia.
 4. Czytelnik w chwili zapisania się do biblioteki podpisuje zobowiązanie do przestrzegania niniejszego regulaminu   oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 • 2. Prawo korzystania
 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać wszyscy obywatele Rzeczpospolitej
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 4. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie danych osobowych.
 5. Obowiązkiem czytelnika przy każdorazowym korzystaniu z biblioteki jest okazywanie karty bibliotecznej, którą otrzymuje przy zapisie. Na podstawie karty bibliotecznej czytelnik może wypożyczyć materiały biblioteczne             lub poprosić o przedłużenie terminu ich zwrotu.
 6. Zgubienie karty bibliotecznej należy zgłosić bibliotekarzowi, który wyrobi kartę z nowym numerem czytelnika.
 • 3. Wypożyczanie
 1. Jednorazowo wypożyczyć można 10 woluminów na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.
 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu woluminu, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 3. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystania                     z katalogów itp.
 4. Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 1, jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 5. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 6. Z księgozbioru podręcznego czytelnik może korzystać tylko na miejscu.
 • 4. Poszanowanie i zabezpieczenie książek
 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek, powinien zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe ze zgubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala dyrektor w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia. Czytelnik może,          za zgodą bibliotekarza, zamiast zagubionej lub zniszczonej książki – dostarczyć inną nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.
 • 5. Przetrzymywanie książek
 1. Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienie dotyczące terminu zwrotu książki, pokrywa koszty opłat pocztowych pobierane według aktualnego cennika.
 2. Jeśli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 3. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w §3 ust. 1 biblioteka może odmówić dalszego korzystania         ze swoich zbiorów.
 • 6. Przepisy końcowe
 1. Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo
  a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony praw do korzystania
  z biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor biblioteki.
 3. Rozstrzyganie kwestii szczególnych, nieuregulowanych postanowieniami regulaminu leży
  w kompetencji Dyrektora biblioteki.
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background